Volg de Vers gras stand

Hoe breng je je gras optimaal tot waarde? Door inzicht in de actuele kwaliteitscijfers pak je met beweiden of maaien de kwaliteit die past in jouw rantsoen. 

Met wekelijkse metingen uit Noord-Brabant, Friesland, Overijssel en Limburg leveren onze LG Lab’s interessante data over de landelijke graskwaliteit. Deze data willen we graag delen!

Bekijk de actuele cijfers hieronder of vraag je LG specialist om advies op maat.

 

Vers gras stand week 22 – 2024

In opnieuw een hele natte week groeit het gras stevig door en ook de kwaliteit is nog goed op niveau gebleven. Zodra het gras gaat doorschieten zal de kwaliteit wel snel achteruit gaan. Zodra de draagkracht van de weides het toelaat zal er dan ook massaal gemaaid worden.

Op het perceel van de foto zien we de eerste aren verschijnen in het gras met witte klaver.

Bekijk de actuele cijfers in de tabel:

Vers gras stand week 21 – 2024

 

 

Echt Nederlands grasweer

Het gras groeit gestaag bij dit typisch Nederlandse weer met zon en genoeg vocht in de bodem, zeker in het zuiden. Dat zie je ook terug in de cijfers: de grashoogte is de afgelopen week flink toegenomen. Je ziet dat de tweede snede er op veel percelen goed op staat, maar voor maaien hebben we toch beter weer nodig.

Bekijk de actuele cijfers in de tabel:

Vers gras stand week 20 – 2024

Het is alweer zo’n 10-14 dagen geleden dat de graspercelen zijn gemaaid. Het etgroen laat nu een mooi eiwit zien. We missen met deze regenperiode en donkere dagen wat zon om het suikergehalte mee te laten stijgen.

Bekijk de actuele cijfers in de tabel:
Vers gras stand week 19 – 2024

In week 19 konden we in de zuidelijke percelen weer vers grasanalyses nemen op de eerder gemaaide percelen. Hier zien we de eiwitgehalten oplopen, terwijl het suikergehalte laag blijft. Het is nog altijd erg nat waardoor de eerste snede lang nog niet overal van het land is. Zolang het gras niet doorschiet zal de kwaliteit van dit gras nog wel op niveau blijven.

In de video laat Patrick zien dat we de grasanalyses dit jaar met een nieuwe tool nemen:


Vers gras stand week 18 – 2024

Week 18 stond voor veel veehouders in het teken van de eerste snede! Waar de draagkracht op het grasland het toeliet ging massaal de maaier in het gras. Zo ook op de 4 percelen die we volgen waar de eerste snede nog stond.

In de video een impressie van de grasoogst op de percelen in Guttecoven en Voerendaal die we volgen.

Vers gras stand week 17 – 2024

In week 17 zien we een duidelijke trend in het vers gras: dalend eiwit en stijgend suiker. Op de percelen die we analyseren zien we daarbij dat hoe noordelijker we gaan, hoe lager het eiwitgehalte (en hoe hoger het suiker).

Waar de draagkracht het toelaat is de afgelopen week gemaaid en beweid. Zo ook op het perceel dat we volgen in Tilburg. De veehouder doet aan Nieuw Nederlands Weiden en maaide op maandag 22 april zijn Havera 4 + klaver weideperceel om straks op te kunnen weiden. Dit perceel was bemest met drijfmest en kunstmest en leverde een snede van ongeveer 3.300 kg droge stof op.

Op de foto het jongvee van deze veehouder, dat achter het melkvee aan weidt. Op dit perceel is de beweiding eerder dit jaar al gestart, door de koeien vanaf 15:00 buiten te laten tot in het begin van de avond.

Vers gras stand week 16 – 2024

Vorige week kregen we eindelijk een paar droge en zonnige dagen. Veel veehouders die op het land konden hebben dit benut om al een snede gras te winnen.

Zo ook de veehouder in Maarheeze bij wie we de vers gras analyses nemen. Hij maaide zijn percelen Havera 4 waarna er direct drijfmest op kwam voor de tweede snede.

Vers gras stand week 15 – 2024

Het is een moeizaam begin van grasseizoen 2024 met de enorme hoeveelheid neerslag die is gevallen. Lang niet al het grasland heeft de eerste gift drijfmest gekregen. Ook zijn er percelen die het tot nu toe zonder enige bemesting moeten doen. Teeltspecialisten Patrick en Antoon bespreken de situatie en geven tips voor hoe hier mee om te gaan.

De grasanalyses tonen aan dat de kwaliteit van het gras wat minder is dan gemiddeld op deze tijd. Dat is verklaarbaar gezien het donkere weer en de late en/ of beperkte bemesting.

Archief: Vers gras stand 2023

Vers gras stand week 41 – 2023

Met de aanhoudend hoge temperaturen groeit het gras nog steeds door. In de vers gras analyses van deze week zien we dat de kwaliteit ook nog erg goed is. We zien hoge eiwitgehalten, het suiker is ook nog mooi op niveau en het gras is goed verteerbaar. Er staat dus veel voederwaarde in de weiden, de uitdaging is om deze optimaal te benutten.

In dit artikel hebben we daar praktische tips voor >>

Vers gras stand week 38 – 2023

Met het warme nazomerweer en voldoende vocht in de bodem zien we dat de grasgroei en kwaliteit nog altijd op hoog niveau liggen. Veel percelen zijn recent gemaaid en laten een mooie hergroei zien, van goed verteerbaar eiwitrijk gras.

De komende weken komt het erop aan de smakelijkheid van het gras goed te houden en het eiwit goed te benutten.Vers gras stand week 36 – 2023

Met voldoende vocht, nutriënten en temperatuur voelt het gras zich kiplekker en zit de groei er goed in. Niet alleen de groei maar ook de kwaliteit ligt op hoog niveau. Het gras bevat veel eiwit en door het zonnige weer is het suikergehalte ook wat opgelopen. Er wordt dan ook volop gras gemaaid, zodat er in het najaar nog een mooie snede kan groeien.

Het perceel in Maarheze is in week 34 gemaaid en direct voorzien van de laatste gift drijfmest.Vers gras stand week 34 – 2023

De regen eind juli en begin augustus heeft de grasmat goed gedaan, het bodemleven is weer op gang. Op de percelen die één tot twee weken geleden gemaaid zijn, staat weer een vers topje gras. Alle bemonsterde percelen zitten boven de 200 RE en het gras heeft een goede celwandverteerbaarheid, zoals je verwacht bij jong gras. Het is nu echt grasweer en als er nog wat zonnige dagen komen, kan er nog een flinke toename in DS zijn.

Op het perceel in Maarheze is afgelopen week de vijfde snede gemaaid. In de video vertelt teeltspecialist Antoon Verhoeven waarom nu het moment is om je grasland te bemesten.


Vers gras stand week 24 – 2023

Deze week zien we ondanks de droogte en hitte nog mooie kwaliteitscijfers in de Vers Gras Stand. Op de percelen in Limburg en Friesland is de ondergrond nog wat vochthoudend en kan het gras zich nog goed handhaven. Op de lichtere gronden heeft het gras het zwaar en is beregenen waar mogelijk aangewezen.

Op het perceel in Maarheeze is deze week al de derde snede gras gemaaid. In de video vertelt ondernemer Mark Schepens over zijn graslandbeheer en het grasseizoen tot dusver.


Vers gras stand week 23 – 2023

Tot dusver kunnen we spreken van een zeer mooi grasjaar. Na een veelal mooie eerste snede van goede kwaliteit is op veel bedrijven ook een zeer goede tweede snede gras geoogst. De kwaliteit van de tweede snede gras zal zeer goed uitvallen, zo zien we in de vers gras analyses.

Deze week maandag 5 juni werd het perceel in Voerendaal gehakseld en ingekuild, zo zie je in de video hiernaast. Daarmee zijn alle 6 de percelen die we volgen nu 2 keer gemaaid. Om de grasgroei erin te houden is het op de lichtere gronden alweer aangewezen om te beregenen.

Vers gras stand week 22 – 2023

Deze week is in Nederland volop gras geoogst. Op veel plaatsen stond er een hele mooie, volle tweede snede gras op de maaipercelen. In gemiddeld krap 4 weken na de eerste snede is het gras enorm hard gegroeid. Vocht was in de bodem volop aanwezig en de mineralisatie was in deze periode ook goed op gang.

Naast opbrengst zit het met de kwaliteit van het gras ook helemaal goed. Door het zonnige weer bevat het gras veelal veel suiker, en ook de eiwitgehalten blijven hoog. Doordat veel gras nu net voor de aarvorming is gemaaid, blijft de kwaliteit behouden.

Vers gras stand week 21 – 2023

Deze week zien we een wisselend beeld in de vers gras kwaliteit. De grasgroei is momenteel hoog en op sommige plekken begint het gras met de aarvorming. Het eiwitgehalte in het gras loopt hierdoor wat terug. Dankzij het zonnige weer is het suikergehalte wel hoger geworden.

Op de percelen in Maarheze en Nijeholtpade is deze week de tweede snede gemaaid, waardoor er geen monster genomen is. Het perceel in Guttecoven is deze week donderdag gemaaid, net nadat het gras geanalyseerd is. Dit is 4 weken na de eerste snede, en zoals op de foto te zien staat er al een mooie opbrengst op de percelen Havera 3, 4 en 6.

Vers gras stand week 20 – 2023

Na opnieuw een week met volop vocht en gematigde temperaturen ligt de grasgroei enorm hoog. Op veel bedrijven die eind april maaiden komt de tweede snede snel in zicht. Het perceel in Maarheeze staat vrijdag na Hemelvaart op de planning om te maaien. De foto hiernaast is op het perceel in Hummelo, waar op woensdag 16 mei een 2500 à 2800 kg ds staat.

De eiwitkwaliteit in het gras is nog zeer goed. Doordat er de afgelopen dagen wat meer zon is geweest, zien we op een aantal percelen ook het suikergehalte wat bijtrekken.

Vers gras stand week 19 – 2023

Nadat de 6 percelen die we volgen werden gemaaid eind april/ begin mei, is het voor het grasland voortreffelijk weer geweest. Er viel veel neerslag en de temperatuur was hoog genoeg voor een goede grasgroei. De mineralisatie in de bodem werkt nu volop en door het koude voorjaar zijn er genoeg nutriënten beschikbaar.

Het jonge gras bevat deze week enorm veel eiwit. Het suikergehalte blijft achter vanwege het regenachtige weer met weinig zonuren. Waar het qua draagkracht lukt, is beweiden natuurlijk dé manier om dit eiwitrijke gras te benutten, zo zie je in de video van deze week.

Vers gras stand week 18 – 2023

Voor veel veehouders stond de afgelopen week in het teken van de eerste snede. De vers gras monsters deze week zijn in Maarheze, Voerendaal en Nijeholtpade genomen na het maaien. Bij Tilburg en Hummelo net voor het maaien. Op veel bedrijven is een mooie eerste snede binnengehaald, zowel in opbrengst als in kwaliteit.

De mineralisatie in de bodem komt nu goed op gang, waardoor de graskwaliteit hoog blijft. Op naar een mooie tweede snede!

Vers gras stand week 17 – 2023

Na 21 april viel er opnieuw veel neerslag en bleef de temperatuur laag. Op veel percelen is de bodemtemperatuur nog altijd lager dan 10 °C. De mineralisatie in de bodem is dan ook laag, terwijl het gras gestaag doorgroeit. Het eiwitgehalte is dan ook wat gedaald, er kan weinig eiwit gevormd worden en de grasgroei zorgt voor verdunning.

De vele neerslag maakt beweiding dit voorjaar op veel plaatsen een uitdaging. Vertrapping van de graszode ligt op de loer. In de video laat ruwvoerspecialist Luwdig Oevermans zien dat zomerstalvoeren een alternatief kan zijn.

Vers gras stand week 16 – 2023

Ook deze week is de grasgroei nog niet explosief te noemen. De bodemtemperatuur is bij grasland nog vrij laag. In Hummelo viel afgelopen weekend 15 mm neerslag en is de bodem deze week 9,5 graden. Met de gematigde temperatuur groeide het gras gestaag door, waardoor de kwaliteit nog altijd zeer hoog is. Het eiwitgehalte is wat gedaald maar nog altijd hoog, de verteerbaarheid is zeer hoog.

Waar de draagkracht het toelaat zijn veehouders dan ook gestart met beweiden en ook zijn al percelen gras gemaaid. In de video geeft ruwvoerspecialist Patrick Boosten toelichting en tips.


Vers gras stand week 15 – 2023

Bodemtemperatuur in Nuland (NB) op vrijdag 14 april.

In week 15 hadden we nog steeds te maken met wisselvallig weer. De bemeste weides hebben een mooie kleur, maar de groei is nog niet explosief. Door de vele regen is de bodemtemperatuur nog altijd laag. Tussen de buien door is er wel zon geweest, wat op sommige plaatsen heeft gezorgd voor meer suiker.

De groeispurt die eraan komt zal voor een verdunningseffect in de graskwaliteit zorgen. Er komt naar verhouding meer ruwe celstof in het gras (stengel), waardoor de kwaliteit en verteerbaarheid lager wordt.

 

Vers gras stand week 14 – 2023

De ontwikkeling en voederwaarde van het gras zien er veelbelovend uit. Op alle bemonsterde percelen is dierlijke mest aangewend. Kunstmest moet, vanwege de weersomstandigheden, bij een enkeling deze of volgende week nog gestrooid worden. Dat zie je ook terug in de spreiding van het ruw eiwit. Dat zal de komende tijd nog wel veranderen omdat er hogere temperaturen worden verwacht.

Eind maart liepen de koeien buiten

Jack Swolfs, Tilburg: vroeg starten met beweiden

Ten westen van de stad Tilburg heeft Jack Swolfs met zijn vrouw Anita een melkveebedrijf. Sinds vorig jaar past hij Nieuw Nederlands weiden toe op de huiskavel, die is ingezaaid met LG Havera 4 met klaver. Op de hoge, droge zandgrond konden ook dit natte voorjaar de koeien al vroeg naar buiten om de eiwitrijke topjes van het gras te grazen. Jack startte met een keer per dag 3 uur weiden. Nu gaan de koeien tweemaal daags naar buiten: ’s ochtends vroeg en aan het einde van de middag. De gehaltes blijven goed op peil en het ureum zit op 20. Jack heeft het aandeel bestendige raap in het rantsoen teruggebracht en zit nu op 6 kg drogestof uit gras.

Het gras is dit jaar bemest met 25 kuub dunne fractie met 4 kuub mineralenconcentraat, en er is 150 kg entec- Se gestrooid.