Checklist voor maisteelt 2019

‘Groeiseizoen 2019 komt op gang, tijd om te zorgen voor een goede voorbereiding van de maisteelt! Na een lastig ruwvoerjaar 2018 is een hoge ruwvoeropbrengst van hoge kwaliteit dit jaar prioriteit. In het voorjaar leg je hiervoor de basis.’

In de checklist vind je mijn tips voor een optimale basis voor dit maisseizoen. Tip: in de MaisManager app vind je ook veel tips en een handige zaaihulp!

  1. Zorg goed voor je bodemleven.

Net als de stal bevat je bodem levende organismen waar je goed voor moet zorgen. Het bodemleven maakt nutriënten vrij, stimuleert het afweersysteem van de plant en bestrijdt schadelijke schimmels en bacteriën. Zorg voor de optimale pH, organische stof uit vaste mest of compost en voorkom bodemverdichting. Tip: Starcover levert extra bodemleven direct op het maiszaad >>

  1. Bouw organische stof op

In de droge zomer van 2018 zagen we hoe belangrijk organische stof in de bodem is. Organische stof speelt een belangrijke rol in de bewerkbaarheid, vochtregulatie, nutriëntenlevering en slempgevoeligheid van je grond. Organische (vooral vaste) mest, compost, gewasrotatie en een goed vanggewas zijn je belangrijkste bronnen van organische stof.

  1. Controleer je pH

Een te lage pH maakt nutriënten slechter opneembaar en kan zo 10 tot 20% opbrengst kosten! Uit data van Eurofins Agro blijken nog altijd veel maispercelen een te lage pH te hebben. Bekalk maispercelen regelmatig, zeker op zandgronden.

  1. Voorkom verdichting

In de maisteelt ligt bodemverdichting op de loer. Een verdichte ondergrond kan maar liefst 10 tot 40% opbrengstderving veroorzaken. Bodemverdichting ontstaat veelal bij de maisoogst in een nat najaar, maar ook in het voorjaar bij de landwerkzaamheden! Nu is het moment je bodemkwaliteit en toestand te beoordelen.

Een profielkuil geeft veel inzicht in je bodemkwaliteit
Een profielkuil geeft veel inzicht in je bodemkwaliteit
  1. Vanggewas op tijd aanpakken

Een vanggewas onttrekt bij het verteren vocht en stikstof aan de bodem. Bij te laat in het voorjaar inwerken ondervindt de mais daar mogelijk hinder van. Zorg ook dat het vanggewas goed vernietigd is om hergroei te voorkomen!

  1. Slim bemesten

Een optimale bemesting van het maisland is maatwerk per bedrijf, maar slimme tips voor een optimale benutting van je mest zijn er wel. Op basis van een mest- en bodemanalyse is het mogelijk je beschikbare mest optimaal te verdelen. Op gescheurd grasland volstaat een zeer kleine mestgift. Bemest vlak voor de maiszaai. Er is een nieuw advies voor kalibemesting in mais >>

  1. Zaaibed: strak en vlak

In een mooi strak zaaibed is in de maisteelt nog veel winst te behalen. Zorg voor een losse bovenlaag tot aan de zaaidiepte (5 cm). Hieronder moet de bodem voldoende verdicht zijn voor voldoende vochtoplevering. Bewerk de grond niet dieper dan nodig. Een vlak zaaibed zorgt voor een correcte zaaidiepte en daardoor een goede opkomst.

Voor de bovenlaag geldt: niet te fijn en niet te grof. Een te grof zaaibed belemmert de opkomst van de mais en kan vooral bij droogte zorgen voor een slechte opkomst. Ligt het zaaibed te fijn, dan is verslemping een risico.

Wil je meer tips of advies op maat? Neem gerust contact op!