Kringloop van bodem, voer en koe

Met maar liefst drie potentiele opvolgers hebben Rinus en Jannie van der Zijl jaren geleden ingezet op groei. Het bedrijf moest groot genoeg worden om te splitsen, zodat de zoons hun eigen weg kunnen gaan. De groei is gerealiseerd, al zorgen de afbouw van derogratie en afwachtende politiek nu wel voor onzekerheid.

Rinus heeft de groeistrategie van huis uit meegekregen. ‘Thuis in Haskehorne waren we met vier bedrijfsopvolgers. Door stevig te groeien hebben onze ouders gezorgd dat wij allemaal boer konden worden. Nu hebben drie van onze vier jongens ambitie om het bedrijf voort te zetten en hopelijk gaat dat ook weer lukken.’

(tekst gaat verder onder de foto)

Bodemkwaliteit

Sinds de start in 2001 is het bedrijf gegroeid van 100 naar 400 melkkoeien. Het areaal groeide daarbij van 60 naar 185 hectare, deels in eigendom. Een goede zorg voor de bodem is heel belangrijk voor Rinus. ‘Je bodemkwaliteit is doorslaggevend in de opbrengst en kwaliteit van je ruwvoer. In de kringloop van bodem, ruwvoer en koe verdienen al die schakels zorg en aandacht. We zaaien al jaren vroegrijpe LG maisrassen, die we met onderzaaien goed rijp kunnen oogsten zonder structuurschade. Op de bodemstructuur moet je heel zuinig zijn.’

Erwten-gerst

Vruchtwisseling is ook een belangrijke maatregel om de bodemkwaliteit te behouden. ‘Naast gras en mais telen we de mengteelt erwt-zomergerst. Die oogsten we als GPS en kuilen we in met het gras. Het is een gemakkelijke teelt die doorgaans prima slaagt. Na de oogst in juli heb je gelegenheid het land te kilveren en weer mooi op tijd gras in te zaaien. En in het GLB levert het nu veel punten op.’

Passie voor weidegang

Tijdens de uitbreiding van het aantal melkkoeien heeft de beweiding nooit ter discussie gestaan. ‘Dat is een passie, voor mij hoort het er gewoon bij. Er ligt voldoende grasland rond de boerderij, en ik ben een makkelijke weider, dus zo enorm veel werk hebben we er niet aan.’ Rinus zaait al ruim 20 jaar Havera grasmengsels, vooral Havera 4. ‘Dat levert veel en smakelijk gras en houdt zich ook heel goed bij het standweiden dat wij toepassen.’

Ook agrarisch natuurbeheer ziet Rinus als vanzelfsprekend onderdeel van het melkveebedrijf. ‘We deden jaren aan weidevogelbeheer, tot dat vanwege de predatie helaas niet meer ging. Nu zijn het zaken als bonte weideranden, natuurvriendelijke oevers en houtwallen die we binnen ANLb paketten beheren.’

Derogatie

Hoe de afbouw van derogatie op het bedrijf opgevangen wordt is nog niet zeker. ‘We bekijken verschillende scenario’s, zoals uitbreiding met een akkerbouwbedrijf of mestbewerking zoals stikstofkraken of indikken. We hopen dat de politiek met meer ruimte voor oplossingen komt, nu is het erg lastig sturen. Het is ook van de zotte dat we goede mest waar de bodem om schreeuwt moeten afvoeren en dan kunstmest moeten aankopen.’